top of page

פנייה להגדרה // Appeal to definition

שימוש בסמכותו של המילון כהוכחה לכך שלמילה או לביטוי מסוים חייבת להיות משמעות מסוימת ולא אחרת. ההנחה הבעייתית שבבסיס הכשל הזה היא שהמילון הוא סמכות מוחלטת וסופית, ושמושגים לא יכולים לעבור פיתוח, הרחבה ושינוי משמעות כאשר נעשה בהן שימוש בשיח. הכשל משתמש באופן מניפולטיבי בעובדה שההגדרה במילון עשויה להיות חלקית וראשונית. למעשה, זהו סוג של פניה לסמכות כאשר הסמכות לא מלאה ומבוססת מספיק עבור נושא הדיון.


דוגמאות:

"לזה אתה קורא נחל? נחל אמור להיות מקור מים זורם. כאן יבש לגמרי."

"אני לא מוכן לקחת אחריות על הילד הזה. תקראו במילון: אבא זה מי שהביא ילד לעולם. לא כתוב שהוא גם צריך לעבוד בשבילו."


留言


bottom of page