top of page

מדרון חלקלק // Slippery slope

הטענה שאם אירוע מסוים יתרחש, הוא יוביל לתגובת שרשרת של אירועים שליליים. הטענה מבוססת על ההנחה הבלתי מבוססת שאירוע א' יוביל בהכרח לאירועים אחרים, ושהאירועים האחרים בהכרח בלתי רצויים.


דוגמאות:


"במקום שבו שורפים ספרים, עתידים לשרוף גם בני אדם" (היינריך היינה)


"אם נהפוך קנאביס לחוקי המשתמשים ידרדרו לסמים קשים כמו הירואין, אנשים שלא השתמשו בסמים בעבר יתחילו להשתמש בהם ואחוז הפשיעה יעלה"


מתוך "לשבור את החזיר", געגועי לקיסינג'ר, אתגר קרת:

"ילדים שקונים להם בקלות בובות של בארט סימפסון גדלים אחר כך להיות פּושטקים שגונבים מקיוסקים, כי הם מתרגלים שכל מה שהם רק רוצים בא להם בקלות."


בפרשת אי הגעתם של להקת "החיפושיות" לארץ, הטענה הייתה כי אם הביטלס יופיעו בישראל תיווצר תגובת שרשרת שתהפוך את הנוער מ"דור הפלמ"ח" ל"דור האספרסו".



לעומת רדוקציה לאבסורד, תהליך ההידרדרות מוצג כתרחיש סביר ולא כמצב קיצון מופרך.


על הכשל באתר Khan Academy



bottom of page