top of page

הנחת המבוקש, טיעון מעגלי // Petitio principii

טיעון שבו המסקנה מובלעת כבר בהנחות, ולכן היא אינה נובעת מההנחות.

דוגמה:

"התנ"ך נכתב על ידי אלוהים. האל אומר את האמת. לכן – אלוהים קיים".

שתי ההנחות מכילות מראש כבר את הקביעה שאלוהים קיים, ולכן אינן מוכיחות שאלוהים קיים.


באנגלית לרוב הכשל נקרא "Begging the question" - שהוא תרגום קלוקל מלטינית שהתקבע!bottom of page